صفحه اصلی / پژوهشکده بیمه / زمان برگزاری آزمون آداب بیمه مرکزی سال 99

زمان برگزاری آزمون آداب بیمه مرکزی سال 99

اگر قصد راه اندازی دفتر بیمه، یا گرفتن نمایندگی و کارگزاری بیمه را دارید، اولین گام شرکت در آزمون آداب بیمه مرکزی می باشد. در ادامه، جدو ل زمان برگزاری آزمون آداب بیمه در سال 99 را کامل شرح داده ایم!

نکته : اولین آزمونی که نیاز است شرکت کنید آزمون آداب می باشد. این آزمون ویژه متقاضیان نمایندگی بیمه و کارگزاری بیمه مستقیم می باشد.

آزمون آداب خرداد 99 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

اولین آزمون در خرداد ماه 99 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 6 خرداد تا 10 خرداد 99 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 18 خرداد 99 است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 22 خرداد 99 اعلام شده است.

 

آزمون آداب تیر 99 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

دومین آزمون در تیرماه 99 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 7 تیر تا 11 تیر 99 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 15 تیر است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 19 تیر 99 اعلام شده است.

آزمون آداب مرداد 99 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

سومین آزمون در مردادماه 99 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 12 مرداد تا 16 مرداد 99 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 19 مرداد است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 23 مرداد 99 اعلام شده است.

آزمون آداب شهریور 99 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

چهارمین آزمون در شهریور ماه 99 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 15 شهریور تا 19 شهریور 99 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 23 شهریور است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 27 شهریور 99 اعلام شده است.

 

آزمون آداب مهر 99 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

پنجمین آزمون در مهرماه 98 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 12 مهر تا 16 مهر 99 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 19 مهر است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 24 مهر 99 اعلام شده است.

 

آزمون آداب آبان 99 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

ششمین آزمون در آبان ماه 99 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 10 آبان تا 14 آبان 99 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 18 آبان است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 22 آبان 99 اعلام شده است.

شهرهای برگزاری آزمون آداب آبان 98 : تهران،پپ می باشد.

آزمون آداب آذر 99 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

هفتمین آزمون در آذر ماه 99 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 1 آذر تا 5 آذر 99 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 9 آذر است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 20 آذر 99 اعلام شده است.

شهرهای برگزاری آزمون آداب آذر 98 : تهران می باشد.

آزمون آداب دی 99 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

هشتمین آزمون در دی ماه 99 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 14 دی تا 18 دی 99 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 21 دی است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 25 دی 99 اعلام شده است.

شهرهای برگزاری آزمون دی آبان 98 : تهران می باشد.

 

آزمون آداب بهمن 99 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

نهمین آزمون در بهمن ماه 99 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 5 بهمن تا 9 بهمن 98 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 12 بهمن است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 16 بهمن 98 اعلام شده است.

شهرهای برگزاری آزمون آداب بهمن 99 : تهران می باشد.

 

نکته : ثبت نام آزمون آداب طبق تاریخ هایی که در بالا گفته شد ، راس ساعت 8 صبح اولین روز اعلام شده باز خواهد شد و در ساعت 17 آخرین روز بسته میشود.

 

نکته : با توجه به فشردگی برنامه آزمون ها و همچنین تداخل ثبت نام آزمون ها، امکان تمدید ثبت نام اصلا وجود ندارد!

ثبت نام در آزمون آداب: جهت گرفتن نمایندگی بیمه!

برای ثبت نام در آزمون آداب بیمه مرکزی کافی است به سایت پژوهشکده بیمه مراجعه کنید و یا اینکه اینجا را کلیک کنید. و بصورت آنلاین ثبت را انجام دهید. ثبت نام آزمون آداب بیمه مرکزی

آزمون آداب خرداد 98 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

اولین آزمون در خرداد ماه 98 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 6 خرداد تا 11 خرداد 98 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 26 خرداد است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 30 خرداد 98 اعلام شده است.

 

آزمون آداب تیر 98 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

دومین آزمون در تیرماه 98 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 15 تیر تا 19 تیر 98 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 23 تیر است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 27 تیر 98 اعلام شده است.

آزمون آداب مرداد 98 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

سومین آزمون در مردادماه 98 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 5 مرداد تا 9 مرداد 98 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 13 مرداد است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 17 مرداد 98 اعلام شده است.

آزمون آداب شهریور 98 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

چهارمین آزمون در شهریور ماه 98 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 16 شهریور تا 20 شهریور 98 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 24 شهریور است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 28 شهریور 98 اعلام شده است.

 

آزمون آداب مهر 98 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

پنجمین آزمون در مهرماه 98 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 1 مهر تا 5 مهر 98 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 8 مهر است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 11 مهر 98 اعلام شده است.

 

آزمون آداب آبان 98 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

ششمین آزمون در آبان ماه 98 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 11 آبان تا 15 آبان 98 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 19 آبان است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 23 آبان 98 اعلام شده است.

شهرهای برگزاری آزمون آداب آبان 98 : تهران، کرمان ، ارومیه، اصفهان و همدان می باشد.

آزمون آداب آذر 98 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

هفتمین آزمون در آذر ماه 98 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 2 آذر تا 6 آذر 98 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 10 آذر است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 21 آذر 98 اعلام شده است.

شهرهای برگزاری آزمون آداب آذر 98 : تهران، مشهد و یزد می باشد.

آزمون آداب دی 98 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

هشتمین آزمون در دی ماه 98 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 15 دی تا 19 دی 98 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 22 دی است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 26 دی 98 اعلام شده است.

شهرهای برگزاری آزمون دی آبان 98 : تهران، اصفهان، شیراز، یزد و مشهد می باشد.

 

آزمون آداب بهمن 98 : ساعت برگزاری آزمون 9 تا 11

نهمین آزمون در بهمن ماه 98 برگزار میشود: تاریخ ثبت نام آزمون آداب ، از 6 بهمن تا 10 بهمن 98 می باشد؛ تاریخ دریافت کارت آزمون آداب 13 بهمن است و روز برگزاری نیز، پنج شنبه 18 بهمن 98 اعلام شده است.

شهرهای برگزاری آزمون آداب بهمن 98 : تهران، شیراز می باشد.

 

درباره بیمیشا

بیمیشا : وب سایت خدمات آنلاین بیمه ای . بستری مناسب برای آشنایی مردم عزیز ایران با انواع بیمه نامه ها و مزایای آنها می باشد. در تلاشیم تا با خدمات آنلاین بیمه ای همواره در کنار شما باشیم.

35 دیدگاه‌ها

 1. سلام
  اگر امکانش هست یک نفر از دوستان مطلع, مراحل ایجاد یک دفتر بیمه(ترجیحا بیمه ایران) رو به ترتیب توضیح بدن. منظور اینکه از ابتدا تا انتها چه مراحل و چه اقداماتی رو باید انجام بدیم .
  بسیار ممنونم

 2. ماتبریز هستیم ولی اصلانمیتونم ثبت نام کنیم ظرفیت شروع نشده مینویسند تکمیل شد،۱۲نفر از بچه های گروهمون میخوان ثبت نام‌کنن،پورسانت همشون قطع شده چون نتونستن امتحان بدن ،چه طورمیتونن ثبت نام کنن؟؟؟؟

 3. بسمه تعالی
  با سلام و عرض ادب
  اینجانب جهت اخذ مجوز نمایندگی بیمه عمر تشکیل پرونده داده ام اخیرا تصمیم بر این شد که باید آزمون شرکت کنیم هر موقع به سایت مراجعه می کنیم تاریخ ثبت نام آزمون تغییر یا چند تا تاریخ ثبت نام گذاشتید بنظر من اطلاع رسانی خیلی ضعیف دارید و ضمنا همکاران شما در بیمه بصورت روشن پاسخگو نمی باشند اگردقت کنید در اول صفحه تاریخ ثبت نام مرداد ماه از 26 شروع می شود بعد در پایین از 5 مرداد شروع شده لطفا دقت فرمایید

 4. با سلام و عرض ادب
  ما که در شهرهای دیگه هستیم و آزمون نداره چه گناهی کردیم؟
  چرا در همه شهرها از جمله خرم آباد این آزمون برگزار نمیشه تو این شرایط واقعا سخته تا شهر دیگه رفتن لطفا مراعات کنید یا آنلاین باشه یا در همه شهرها برگزار کنید اصلا درست نیست فقط در چند شهر باشه لطفا پیگیری بفرمایید

 5. سلام آزمون توی چالوس یا نوشهر هم دارید واسه مرداد ماه؟ و اینکه بانک سوالات سال ۹۹ رو بخونیم کافیه و میتونیم نمره قبولی رو بگیریم؟ از ۵۰ تا سوال چند تا رو باید درست جواب بدیم که نمره قبولی رو بگیریم؟ ممنون میشم اگه همه سوالاتم رو جواب بدید باسپاس فراوان از شما

 6. سلام
  خسته نباشید
  آیا سابقه کار بیمه ای پیش نیاز الزامی برای کارگزاری بیمه و یا نمایندگی بیمه هست ؟
  با تشکر

 7. سلام وقت بخیر من شنیده بودم آزمون ها ۳ ماه یکبار برگزار میشن و هر بار یک شهر هستن درسته؟؟ لطفا راهنمایی کنید سپاس

 8. یاسمن ابوالفتحی

  سلام وقت بخیر
  نمیشه آزمون رو به صورت آنلاین و الکترونیکی برگزار کنید؟اینجور از بیماری کرونا هم جلوگیری میشه

 9. یاسمن ابوالفتحی

  سلام شهر هایی که اونجا آزمون ندارند و تا شهری دیگه راه دوره که برن باید چکار کنن؟

  • به دلیل شرایط خاص کرونا، محدودیت هایی در محل برگزاری هم اعمال شده و چاره ای جز طبعیت نداریم.

 10. سلام جرا به محض باز شدن سایت ثبت نام تاریخ 6/3/99بلافاصله سایت بسته شد

 11. زمان ثبت نام آزمون آداب لطفن

  • زمانبندی ثبت نام آزمون آداب 99 بعد از اعلام توسط مراجع زیربط درسایت درج گردید.

 12. سلام، محل برگزاری آزمون آداب فقط تهران هست؟یا شیراز هم آزمون برگزار میشه؟

  • سلام ، طبق روال معمول پژوهشکده بیمه، آزمون در شهرهای مختلف از جمله تهران، شیراز ، اصفهان و … برگزار میشود. اما اینکه در چه ماهی چه شهرهایی آزمون رو برگزار میکنند را باید به برنامه زمان بندی آزمون آداب 99 مراجعه شود . البته به دلیل کرونا احتمالا فقط در تهران برگزار شود

 13. فاطمه احمدی

  سلم من دفتر بیمه دارم برای کارگذاری باید امتحان آداب را بدهم؟

 14. چرا انتقاد پذیری نیستین پیام های رو پاک کردین

 15. ای روزگار…
  چرا همه پیشرفت میکنن ما پسرفت
  جناب اقای رییس بیمه مرکزی شما یک سامانه ای ندارید ازمون انلاین برگزار کنین چرا کل شهرها رو میگین بیاین ازمون تهران بدن ، مگ شما نماینده توی شهرها یا استان ها ندارید.یک فرد شهرستانی باید کلی هزینه کند که بیاد اونجا یه ازمون بده ، ممکن خیلی حوادث براش پیش بیاد.
  بعد اگر این ازمون ، ازمون ادابه ، چرا خیلی هآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ بی اداب کار میکنن؟
  بقول دوستان ووووووووووووووووواقعا ک….

 16. واقعا راست میگی اقا حسین ، من کلی بیمه زدم ولی چون ک خانم هستم خانواده اجازه نمیدن من پاشم بیام تهران ،نمیتونم کد بگیرم و با تمااااااااام وجودم عاشق بیمه هستم و حیف اون همه بیمه ای ک زدم و هرلحظه ممکن است از چنگم در بیاورند
  بقول شما واقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا ک…

 17. سلام و عرض ادب و احترام
  آقا شما خجالت نمیکشین ، بیمه مرکزی بااین همه اباهت ،نمیتونه یک آزمون با تکنولوژی غیرحضوری برگزار کنه که این همه آدما بخاطر یک ازمون اداب از شهر یا روستاها نیان پایتخت واقعا…
  واقعا ک…

 18. سلام وقت بخير ، امكانش هس تا ماه آينده آزمون برگزار شه يا نه خيلي طول مي كشه

 19. سلام لطفا اولین تاریخ برگزاری آزمون آداب در سال 99 را اعلام فرمایید ممنون میشم

  • سلام ، در صورت شروع آزمون ها ، حتما زمان و تاریخ را در همین صفحه بصورت کامل اطلاع رسانی خواهیم کرد.

   • سلام
    وقت بخیر
    چرا ازمون اداب رو تشکیل نمیدن؟
    ما واقعا به این مدرک نیاز داریم
    یا بصورت انلاین با حضوری تشکیل بدن
    اوضاع همیشه همینه
    تغییری که نمیخاد بکنه

 20. زهراسخاوتی

  باسلام وعرض ادب
  ممنون میشم پاسخنامه آزمون 17بهمن 98 روارسال بفرمایین.

 21. باسلام
  سال ۹۳ازمون آداب شرکت کردم و قبول شدم و دفتر نمایندگی باز کردم والان تصمیم دارم برای کارگزاری اقدام کنم
  چه مراحلی رو باید طی کنم؟
  باتشکر

 22. سلام خسته نباشید آزمون سال ۹۹ چه تاریخ برگزار میشه لطفا اطلاع رسانی کنید

  • سلام دوست عزیز ،
   با توجه به اعلام رسمی ای که شده ، هنوز بدلیل ویروس کرونا آزمون ها شروع نشده است. در صورت اعلام شرایط جدید حتما در همین صفحه اطلاع رسانی خواهیم کرد.

   • سلام خسته نباشید برای شرکت در این آزمون باید چ شرایطی داشته باشیم.من شنیدم تا قبل آزمون باید ۳۰ عدد بیمه با و موقت نمایندگی زده باشید تا بتونیم آزمون بدیم آیا درسته؟

 23. با سلام
  محل برگزاری آزمون آداب ۱۷ بهمن ۹۸ را میخواستم.
  ممنون.

 24. سلام ببخشید تاریخ اولین آزمون سال ۹۹ در چه ماه ای برگزار میشه؟ممنون میشم جواب بدید

 25. سلام آزمون بعدی بیمه آداب چه تاریخی است ؟

 26. سلام.من 22 نتونستم کارت ورود به جلسه را دریافت کنم.امکانش هست امروز بگیرم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!